Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
StatystykaPrzedszkole  Miejskie  Nr  159 w  Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi
i działa na podstawie:1. Uchwały  Nr LIII/1021/05  Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września  2005 roku
    w  sprawie  przekształcenia przedszkoli miejskich prowadzonych przez  Miasto
    Łódź z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.
2. Ustawy  z  dnia  7  września 1991 r. o systemie oświaty (tj.  Dz. U. z 2004 roku
    Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami).
3. Ustawy z dnia  26  stycznia  1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 roku
  Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami).
4. Rozporządzenia  MEN  z  dnia 21 maja 2001 r. w  sprawie  ramowych  statutów
    publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn.
    zmianami).


Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Łódź .

Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
Statut przedszkola >>> pobierz statut
odpowiada: Danuta Stokowska

wytworzył: Danuta Stokowska

wprowadził: administrator

data: 04-02-2014

data: 04-02-2014

data: 04-02-2014Rejestr zmian strony